Gezondheid Centrum Health Care Zheng Tong, Gezondheidsadvies,Chinees Herbalist, Kruidentherapie, Acupunctuur, Acupressuur, Moxa, Cupping, Gua sha, Tui-Na en Natuurgeneeswijzentherapie.

DOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK BENT U AKKOORD MET DEZE OVEREENKOMST
BEHANDELOVEREENKOMST: 

U dient zichzelf vooraf goed op de hoogte te stellen bij de eigen zorgverzekeraar over de vergoedingen van de behandeling.
Ik verplicht mij een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
U verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan mij te verstrekken.
U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.
Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van u.
Ik ben wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door mij reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de mij, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laaste contactmoment wordt het dossier vernietigd.
Ik heb een geheimhoudingsplicht en ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.
Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van RBCZ. Deze is / zijn op te vragen bij Healthcare Zheng Tong
Ik verplicht mij informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan u in alle fasen van de behandeling.
Ik mag zonder toestemming van u geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
Ik zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door u t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
Ik verplicht mij om u correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien mijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
De gegevens uit uw dossier kunnen worden gebruikt  voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Dit zal alleen gebeuren in overleg en hiervoor wordt uitdrukkelijk schriftelijk toestemming gevraagd.
Op het moment dat ik kortdurend ziek ben, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.
Indien u voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kunt u deze eenzijdig beëindigen.
Indien u tegen het advies in van mij de overeenkomst beëindigt, zult u op verzoek van mij een verklaring ondertekenen waarin u te kennen geeft dat u tegen het advies van mij in, voor eigen risico, de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
Ik kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van mij kan worden gevergd dat ik de overeenkomst voortzet.
Ik zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat u een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
Ik heb een inspanningsverplichting, geen  resultaatverplichting.
Ik ben gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van u en mij zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Voor klachten over de behandeling kunt u zich voor het klachtrecht wenden tot de beroepsvereniging, (www.nbcg.nl ) en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.
De meldcode is een code waarin staat hoe ik moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.
Healthcare Zheng Tong heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Healthcare Zheng Tong tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt.

 Klachtenprocedure Wkkgz

Klacht- en tuchtrecht
Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.
Geschillencommissie SCAG voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen.
Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
Als therapeut beschik ik over een aansluiting bij de geschillencommissie SCAG, waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u via de link downloaden https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg
Klachtenregeling
In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (info@healthcarezhengtong.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen vier weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door praktijk Healthcare Zhengtong. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van NBCG Yi of NVA dan wel de geschilleninstantie SCAG.
Wanneer u een klacht indient bij NBCG Yi of NVA informeert u de Healthcare Zhengtong te allen tijde vooraf.