Gezondheid Centrum Health Care Zheng Tong, Gezondheidsadvies,Chinees Herbalist, Kruidentherapie, Acupunctuur, Acupressuur, Moxa, Cupping, Gua sha, Tui-Na en Natuurgeneeswijzentherapie.Traditionele Chinese Geneeskunde


De Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG/TCM) bestaat al duizenden jaren en is gebaseerd op een holistische benadering van de mens. Dat houdt in dat de mens als een onlosmakelijk deel van zijn omgeving wordt gezien. Het betekent ook dat lichaam en geest als één geheel worden beschouwd.
Lichaam is geest, zeggen traditioneel Chinese geneeskundigen. Alle processen in de mens zijn met elkaar verbonden. De lichamelijke, emotionele en geestelijke ontwikkelingen beïnvloeden elkaar voortdurend. Ziekte wordt dan ook niet gezien als een op zichzelf staand verschijnsel. Het is een lichamelijke of geestelijke uiting van een verstoring in het algehele welzijn. Deze verstoring ontstaat doordat de energiehuishouding in de mens uit balans is.  Traditionele Chinese geneeskunde, ook bekend als Chinese geneeskunde (ook afgekort als TCM, van 'Traditional Chinese medicine') is een verzamelnaam voor een verscheidenheid aan traditionele medische gebruiken uit China, die gedurende duizenden jaren ontwikkeld zijn. Het wordt ook beschouwd als onderdeel van de Oosterse geneeskunde.
Chinese geneeskunde gebruikt hoofdzakelijk een methode van analyse en synthese bij het op een macroniveau onderzoeken van de interne systemen van het menselijk lichaam en hun wederzijdse relaties met de interne en externe omgeving, in een poging begrip te verkrijgen van de fundamentele wetten die de werking van het menselijk organisme besturen, en die verkregen kennis toe te passen op de behandeling en het voorkómen van ziekten.
Traditionele Chinese geneeskunde vindt haar oorsprong in een unieke, veelomvattende en systematische theoretische structuur waaronder de theorie van de Vijf Elementen, het meridiaanstelsel van het menselijk lichaam, Yin-Yang en andere systemen. Elke behandeling wordt uitgevoerd volgens dit filosofische raamwerk.
Het grootste deel van de filosofie van de traditionele Chinese geneeskunde werd afgeleid van de taoïstische filosofie, en reflecteert het Chinese geloof dat individuele ervaringen van mensen de principes van de menselijke beweegredenen uitdrukken. Deze beweegredenen, zij het materieel, essentieel of spiritueel, liggen ten grondslag aan het lot dat door de goden wordt bepaald.
Geschiedenis
Er wordt aangenomen dat de Gele Keizer het boek Neijing Suwen ("Basisvragen van Inwendige Geneeskunde"), ook wel Huangdi Neijing genoemd, heeft laten schrijven als resultaat van zijn dialoog met zijn minister Ch’i Pai. Dit zou gebeurd zijn tijdens het gouden tijdperk van zijn heerschappij van 2698 tot 2598 v.Chr. Tegenwoordig menen wetenschappers dat de titel meer dan tweeduizend jaar geleden gevormd werd als eponiem tussen de Zhou- en Han-dynastie, hoewel enkele gedeelten van het werk wellicht al afstammen van 1000 jaar voor Christus.
Tijdens de Han-dynastie schreef Zhang Zhongjing tegen het einde van de tweede eeuw na Christus een boek over de behandeling van tyfus. Het bevat de allereerste verwijzing naar Neijing Suwen. De beoefenaar en voorstander van onder meer acupunctuur Huang-fu Mi (215-282 A.D.) citeert ook de Gele Keizer in zijn Chia I Ching, circa 265 jaar na Christus. Tijdens de Tang-dynastie beweerde Wang Ping een exemplaar van het originele werk van Neijing Suwen gevonden te hebben, dat hij later uitbreidde en wezenlijk veranderde. Dit werk werd herzien door een keizerlijke commissie tijdens de elfde eeuw en het resultaat was een relatief complete representatie van de ontdekking van de 'traditionele Chinese geneeskunde.

  • Yin en Yang

In de Chinese filosofie bestaat de overtuiging dat er één werkelijkheid is, die aan de manifestaties van het leven ten grondslag ligt en ze verenigt. De filosofen uit die tijd noemden deze ene werkelijkheid de Tao, die "de weg" betekende, waarmee de vereniging of "het ene" wordt aangeduid. lees meer Yin en Yang

  • Vitale Substanties

Het woord “substantie” impliceert volgens de natuurwetenschap “materie”.
In de TCM is er geen sprake van uitsluitend materie of uitsluitend energie. Men kan hooguit spreken van meer of minder materieel of meer of minder energetisch. Lees meer Vitale Substanties

  • Patronen van disharmonie

De reguliere diagnose biedt geen aanknopingspunt ten aanzien van de etiologie en de pathogenese, de diagnose is slechts een label wat op elkaar gelijkende klachten wordt toegekend zonder onderscheid van etiologie of persoon.  Lees meer Patronen van disharmonie

  • Intake en Diagnose


Bij het intakegesprek neem ik het anamnese formulier met u door, dat u digitaal van tevoren heeft ingevuld. Een belangrijk onderdeel hiervan is welke middelen u gebruikt en wat de huisarts of specialist zegt over uw klacht. Intake en Diagnose

  • Behandelplan


Aan de hand van de feiten, mijn gewaarwordingen en waarnemingen, de diagnose en prognose op basis van de Chinese Geneeswijze, bespreek ik samen met u een behandelplan.
Mijn advies is om na de intake, drie vervolgconsulten van 60 minuten  te plannen.
De consulten vinden initieel 1 x per week/twee weken plaats.
Na de drie consulten zal er een evaluatie plaatsvinden en eventueel zes a negen herhalingsconsulten gepland worden. Deze consulten vinden afbouwend 1 x per drie weken/maand plaats.
Het totaal aantal consulten bedraagt gemiddeld 6-10 consulten.
Als onderhoud (afhankelijk van uw klachten) kunt u rekenen op 4 consulten per jaar.

  • Werkwijze

Een natuurgeneeskundig consult wordt veelal vormgegeven door gebruikmaking van meervoudige werkvormen.
Soms volstaat het om een klacht met één van de werkvormen te behandelen. Vaak geeft een combinatie van verschillende werkvormen echter een beter resultaat, een meer duurzame verbetering van kwaliteit van leven. Dit merk je door een betere balans, meer levenslust en vitaliteit. 
Werkwijze


  • Wat voor lichamelijk constitutie ben jij?

  TCM Constitutie is een oud en jong onderwerp, het is een onderwerp voor mensen om zichzelf te begrijpen en te bestuderen. Het is een discipline die de belangrijkste verworvenheden van biologie, antropologie, geneeskunde en psychologie combineert en de oorsprong, ontwikkeling en variatie van de constitutie bestudeert Negen Lichamelijke Constituties in Traditionele Chinees Geneeskunde


  •  Reiki

Reiki behoort tot de alternatieve geneeswijzen. In westerse reiki (Usui Shiki Ryoho) wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam met een veronderstelde vorm van levensenergie wordt behandeld. De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten 霊 rei ('geest' of 'ziel') en 気 ki ('energie' of 'levenskracht'). Een andere, populaire Westerse vertaling van 霊気 reiki is "universele levensenergie", of simpelweg "het leven", "de wereld" of "spirituele energie". Bij het toepassen van reiki worden lichaam, geest en ziel, als het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien. Er bestaat geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van reiki, vergeleken met een placebo. Onderzoeken die positieve effecten claimen, bleken fouten in de methodiek te bevatten.

Oorsprong
Reiki(靈氣療法)is ontstaan ​​in Tibet, China, en verspreidde zich later naar Japan.De Japanner Mikao Usui (1865-1926) is de grondlegger van wat hijzelf "Usui Reiki Ryoho" noemde. "Ryoho" is Japans voor 'therapie' of 'remedie'. Hij ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk als een spirituele weg naar geluk, harmonie en verlichting. Meditatie en de Gokai (de 5 principes) waren de kern van zijn onderwijs. Mikao Usui gaf zijn onderwijs rond 1922 een concretere vorm, na een lange zoektocht en periode van vasten en mediteren op de berg Kurama.


Werking
Bij een reikibehandeling wordt verondersteld dat de reikibeoefenaar optreedt als intermediair voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. Volgens beoefenaars vindt deze energie zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger. De doorgegeven energie zou een voedende en harmoniserende werking hebben op energiebanen (nadi's) en chakra's. Het doorgeven van deze energie zou zowel kunnen plaatsvinden door directe handoplegging als op afstand. Dit doorgeven van energie zou een positieve invloed uitoefenen op disharmonie in ieder deel van het menselijk wezen. Het zou een alomvattende harmoniserende uitwerking hebben op alles waaraan energie ten grondslag ligt, zowel mensen, dieren, planten, objecten als situaties. Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden. De behandeling, ofwel handoplegging, wordt niet door alle aanhangers gezien als een geneeswijze, maar ook wel als een deugddoende ervaring zonder direct een behandeleffect op een eventuele ziekte of aandoening.

Energie
De energie waarmee men in de reikimethode zegt te werken, is volgens beoefenaars overal aanwezig en zou het fundament van de wereld zijn. Zij stellen dat energie zich op verschillende niveaus (emotioneel, mentaal en fysiek) manifesteert en als zodanig alle voorwerpen en wezens vormt. Gesteld wordt dat energiestromen in een lichaam geblokkeerd raken door bijvoorbeeld nog niet verwerkte negatieve ervaringen uit het verleden, met lichamelijke en geestelijke problemen als gevolg, en zijn zij in staat om deze blokkades door handoplegging op te heffen.
Reiki wordt in de westerse opvatting gezien als kosmische en niet als persoonlijke energie; beoefenaars zouden deze energie slechts doorgeven. Het vermogen om energie door te geven heeft volgens hen iedereen, zij het doorgaans nog slechts in geringe mate. Tijdens een 'initiatie' zouden kanalen waardoor de energie wordt doorgegeven worden heropend. De westerse opvatting staat in contrast met de originele opvatting van reiki: daar is de kwaliteit van reiki afhankelijk van de spirituele ontwikkeling en staat van zijn.